Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 2” – 12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0304, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0034 025 012, 61,7 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 622/5931 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 002 0034 025). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2500 EUR, nodrošinājums ir 250 EUR. Izsole notiks 2017.gada 12.septembrī plkst.11.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 8.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

skjieneri_2_12_skjieneri_izsoles_noteikumi.docx

atteeli.pdf

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf