Gulbenes novada dome informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase programmas Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba projekta “Team”, Nr.2017-2-LV02-KA105-001659, ietvaros dzīvojamās telpas nodrošināšanai brīvprātīgajam jaunietim no Spānijas laika posmā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.jūnijam.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada domē, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Izglītības kultūras un sporta nodaļā, 315.kabinetā, līdz 2017.gada 28.septembrim plkst.14:00.

Kontaktpersona: Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders, e-pasts: , tālr. 28742807.

                Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta sēdē (protokols Nr.12, 22.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.