Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde rīko Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās nekustamajā īpašumā Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Pakalni”, kadastra numurs 5001 008 0120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0120, 15,9279 ha platībā, nomas tiesību otro izsoli.

Nomas tiesību izsoles sākumcena 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) bez pievienotās vērtības nodokļa gadā.

Zemes nomas tiesību izsole notiks 2017.gada 19.septembrī plkst.10.00 Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes telpās Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos norādītajiem dokumentiem var Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2017.gada 18.septembrim, plkst.15.00.

                Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv, saskaņojot to pa tālruni 64473194 (Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde) vai 25728123 (Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieks K.Rakstiņš).

izsoles_noteikumi_Pakalni.pdf

 

Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem

2017.gada 19.septembrī, plkst.10.00 Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldē notika Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās, nekustamajā īpašumā “Pakalni”, kadastra numurs 5001 008 0120, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0120, 15,9279 ha platībā, otrā nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis 1 (viens) pretendents.

Zemes nomas tiesības uz Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošās, nekustamajā īpašumā “Pakalni”, kadastra numurs 5001 008 0120, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0120, 15,9279 ha platībā, par nomas maksu, kas vienāda ar nosacītās nomas maksas apmēru – 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa gadā, uz 5 (pieciem) gadiem tiek piešķirtas Andrim Doņukam.

Nekustamais īpašums tiks izmantots lauksaimniecībā.

 

Paziņojums par līguma noslēgšanu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde informē, ka 2017.gada 28.septembrī ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.GU/9.p.3/17/119 ar Andri Doņuku.