Gulbenes novada dome rīko nomas tiesību izsoli rezerves zemes fondā esošajam nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar kadastra numuru 5072 006 0241 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0240, 10,2 ha platībā.

  • Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0240, 10,2 ha platībā nomas tiesību izsoles sākumcena ir 97 EUR (deviņdesmit septiņi euro) (bez PVN) gadā.
  • Pieteikums par piedalīšanos nomas tiesību izsolē iesniedzams Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē, “Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads līdz 2017.gada 18.septembra plkst.15.00.
  • Zemes nomas tiesību izsole notiks 2017.gada 19.septembrī plkst.10.00 Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes telpās “Akācijas”, Lizumā, Gulbenes novadā.

Izsoles noteikumi.

doc00991820170908092503.pdf

Zemes nomas tiesību izsoli organizē komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Uģis Aigars – Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs;

Komisijas locekļi:

Zinta Pliena – Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitvedis;

Dace Cīrule – Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede;

Inta Dārzniece – Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes lietvede.

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2017.gada 19.septembrī plkst. 10.00 Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē notika rezerves zemes fondā esošās, nekustamajā īpašumā Lizuma pagastā ar kadastra numuru 5072 006 0240 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0240, 10,2 ha platībā zemes nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteikuši divi pretendenti:

  1. Juridiska persona SIA “Dimdiņi Agro”, reģistrācijas Nr.44103049399, juridiskā adrese: “Dimdiņi”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425.
  2. Juridiska persona Lizuma pagasta A.Ozoliņa zemnieku saimniecība “Pavis”, reģistrācijas Nr.541010133361, juridiskā adrese: “Alkšņi”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425.

Nomas tiesības uz rezerves zemes fondā esošo, nekustamajā īpašumā Lizuma pagastā ar kadastra numuru 5072 006 0241 ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0240, 10,2 ha platībā par nosacīto nomas maksu 107 EUR [(viens simts septiņi euro 00 centi) (bez PVN)] mēnesī, uz 5 gadiem iegūst SIA “Dimdiņi Agro”, reģistrācijas Nr. 44103049399.

Iznomājamais objekts tiks izmantots lauksaimniecībā – graudaugu kultūru audzēšanai.

 

Paziņojums par zemes nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0240 nomas tiesību izsoles noteikumu 33.punktu Gulbene novada Lizuma pagasta pārvalde informē, ka zemes nomas līgums par rezerves zemes fondā esošās, nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.5072 006 0241 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0240 ar kopējo platību 10,2 ha nodošanu nomā SIA “Dimdiņi Agro”, reģ.Nr. 44103049399, parakstīts 2017.gada 21.septembrī. Līguma darbības laiks no 2017.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.oktobrim.