Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagastā ar nosaukumu “Lavandas”, kadastra numurs 5090 002 0227, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0698, 0,2109 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1200 EUR, nodrošinājums ir 120 EUR. Izsole notiks 2017.gada 17.oktobrī plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Pircējam ir saistošs 2014.gada 24.jūlijā starp Gulbenes novada domi un fizisku personu noslēgtais zemes nomas līgums Nr.SR/9.p.3/14/159 un 2016.gada 10.oktobrī starp Gulbenes novada domi un fizisku personu noslēgtais zemes nomas līgums Nr.SR/9.p.3/16/255. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 13.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

lavandas_stradi_izsoles_noteikumi.doc

zemesgraamata.pdf

zemes_robezu_plaans.pdf