Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zeltaleja 2” – 3, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0305, kas sastāv no divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 001 0132 001 003), 40,3 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 427/1785 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 001 0132 001), kopīpašuma 427/1785 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5090 001 0132). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 900 EUR, nodrošinājums ir 90 EUR. Izsole notiks 2017.gada 17.oktobrī plkst.11.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 13.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

zeltaleja_2_3_stradi_izsoles_noteikumi.doc

fotograafijas.pdf

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf