Drukāt

Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.30, platība 11,6 m2, nomas izsole.

                Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00 līdz 2017.gada 6.oktobrim plkst.16:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2017.gada 9.oktobrī plkst.1000 Jaungulbenes pagasta pārvalde „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, sekretārei, līdz 2017.gada 6.oktobrim plkst.16:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2017.gada 9.oktobrī plkst. 10:00 Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.30, 11,6 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – fiziska persona Rihards Kostigovs, dzīv. “Ušuri”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.30, 11,6 m2 platībā par nosacīto nomas maksu 6,61 EUR (seši euro 61 cents) (bez PVN) mēnesī, uz 5 gadiem iegūst Rihards Kostigovs, deklarētā dzīvesvieta: “Ušuri”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.