Gulbenes novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Piparmētras”, kadastra numurs 5044 002 0280, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 002 0130, 6,6 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 8500 EUR, nodrošinājums ir 850 EUR. Izsole notiks 2017.gada 07.novembrī plkst.11.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Pircējam ir saistošs 2016.gada 14.janvārī starp Gulbenes novada domi un fizisku personu noslēgtais zemes nomas līgums Nr.BE/9.p.3/16/22. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 3.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

piparmetras_izsoles_noteikumi.docx

apgrutinajumu_plans.pdf

situacijas_plans.pdf

zemesgramata.pdf

zemes_robezu_plans.pdf