Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Asnupe” – 5, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5072 900 0241, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 5072 003 0178 001 005, 94,8 m2 platībā) un pie tā piederošām kopīpašuma 743/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 001), kopīpašuma 743/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 002), kopīpašuma 743/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 004), kopīpašuma 743/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 005), kopīpašuma 743/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 006), kopīpašuma 743/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 007), kopīpašuma 743/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 008), kopīpašuma 427/1785 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5090 001 0178). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR. Izsole notiks 2017.gada 07.novembrī plkst.10.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 3.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

asnupe_5_lizums_izsoles_noteikumi.doc

inventarizacija.pdf

zemesgramata.pdf