Drukāt

Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Ranka pagastā ar nosaukumu “Rankas stacija”, kadastra numurs 5084 010 0086, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 010 0086, 1,27 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5084 010 0086 001, 5084 010 0086 002, 5084 010 0086 003. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4240 EUR, nodrošinājums ir 424 EUR. Izsole notiks 2017.gada 07.novembrī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 3.novembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

rankas_stacija_izsoles_noteikumi.docx

inventarizaacijas_lieta.pdf

robezu_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf