Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.32, platība 12,5 m2, nomas izsole.

                Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00 līdz 2017.gada 3.novembrim plkst.16.00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2017.gada 6.novembrī plkst.10.00 Jaungulbenes pagasta pārvaldē, „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, sekretārei līdz 2017.gada 3.novembra plkst.16:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2017.gada 6.novembrī plkst. 10:00 Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.32, 12,5 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – fiziska persona Maija Suntaža, deklarētā dzīvesvieta: “Gulbītis 1”-16, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.32, 12,5 m2 platībā par nosacīto nomas maksu 7,13 EUR (septiņi euro 13 cents) (bez PVN) mēnesī, uz 5 gadiem iegūst Maija Suntaža, deklarētā dzīvesvieta: “Gulbītis 1”-16, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.