Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0236 001 un adresi „Klintis”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5072 006 0236 001 005, nedzīvojamo telpu Nr.6, Nr.7 un Nr.8, ar kopējo platību 82,0 m2, nomas izsole.

                Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00 līdz 2017.gada 3.novembra plkst.16.00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2017.gada 6.novembrī plkst.10.00 Lizuma pagasta pārvaldē, „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, sekretārei līdz 2017.gada 3.novembra plkst.16.00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts

 

Nomas tiesību izsoles komisijas 06.11.2017. lēmums

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0236 001 un adresi “Klintis”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5072 006 0236 001 005, nedzīvojamās telpas Nr.6., Nr.7., un Nr.8, 82,0m2 platībā par nosacīto nomas maksu 101,60 EUR [(viens simts viens euro 60 centi) (bez PVN)] mēnesī uz 5 gadiem iegūst juridiska persona – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AKRSS” reģistrācijas Nr. LV 44103112429.