Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nekustamā īpašuma „Eglītes”-8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, ēkas (garāžas) ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0251 001 008, ar kopējo platību 19,4 m2, nomas izsole.

                Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldē, „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00 līdz 2017.gada 3.novembra plkst.16.00,

 Izsoles norises laiks un vieta: 2017.gada 6.novembrī plkst.10.00 Rankas pagasta pārvaldē, „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldē, „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, sekretārei līdz 2017.gada 3.novembra plkst.16.00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Gulbenes novada dome informē, ka Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu - „Eglītes” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 004 0251 001 008, ar kopējo platību 19,4 m2  nomas tiesību izsole notika 2017.gada 6.novembrī plkst.10.00 Rankas pagasta pārvaldes telpās „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads.

Dalību izsolē bija pieteicis viens dalībnieks:

Jānis Smirnovs, adrese: “Kartona Fabrika 15”-12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV 4416.

Gulbenes novada dome informē, ka Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu - „Eglītes” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas kadastra apzīmējums 5084 004 0251 001 008, ar kopējo platību 19,4 m2 nomas tiesības uz 12 (divpadsmit) gadiem, par nosacītās nomas maksas apmēru 10,86 EUR bez PVN (0,56 par 1 m²) ( desmit euro 86 centi) mēnesī,  iegūst Jānis Smirnovs, adrese: “Kartona Fabrika 15”-12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV 4416.