Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Asnupe” – 5, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5072 900 0241, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 5072 003 0178 001 005, 94,8 m2 platībā) un pie tā piederošām kopīpašuma 843/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 001), kopīpašuma 843/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 002), kopīpašuma 843/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 004), kopīpašuma 843/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 005), kopīpašuma 843/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 006), kopīpašuma 843/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 007), kopīpašuma 843/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 008), kopīpašuma 843/4165 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5072 003 0178). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1040 EUR (viens tūkstotis četrdesmit euro), nodrošinājums ir 104 EUR. Izsole notiks 2018.gada 6.februārī plkst.1100 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.900 līdz 1600, līdz 2018.gada 2.februāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

inventarizacija_asnupe_5

izsoles_noteikumi_asnupe_5

zemesgramata_asnupe_5

bildes_asnupe_5