Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Asnupe” – 7, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5072 900 0242, kas sastāv no divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 5072 003 0178 001 007, 66,3 m2 platībā) un pie tā piederošām kopīpašuma 700/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 001), kopīpašuma 700/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 002), kopīpašuma 700/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 004), kopīpašuma 700/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 005), kopīpašuma 700/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 006), kopīpašuma 700/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 007), kopīpašuma 700/4165 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5072 003 0178 008), kopīpašuma 700/4165 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5072 003 0178). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 880 EUR (astoņi simti astoņdesmit euro), nodrošinājums ir 88 EUR. Izsole notiks 2018.gada 6.februārī plkst.1120 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.900 līdz 1600, līdz 2018.gada 2.februāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

inventarizacija_asnupe_7

izsoles_noteikumi_asnupe_7

zemesgramata_asnupe_7

bildes_asnupe_7