Gulbenes novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gaujmalas” – 19, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5064 900 0086, kas sastāv no viena četristabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5064 016 0011 005 019, 89,6 kv.m. platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 500 EUR (pieci simti euro), nodrošinājums ir 50 EUR. Izsole notiks 2018.gada 6.februārī plkst.1040 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.900 līdz 1600, līdz 2018.gada 2.februāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

inventarizacija_gaujmalas_19

izoles_noteikumi_gaujmalas_19

zemesgramata_gaujmalas_19