Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 1” – 6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0308, kas sastāv no divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0034 004 027, 38,4 m2 platībā) un pie tā piederošām kopīpašuma 47/525 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 003 0034 004). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro), nodrošinājums ir 150 EUR. Izsole notiks 2018.gada 6.februārī plkst.1000 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.900 līdz 1600, līdz 2018.gada 2.februāra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

inventarizacija_skieneri1_6

izsoles_noteikumi_skieneri1_6

zemesgranata_skieneri1_6