Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ozolu iela 39”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 002 0187, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0187, 0,3135 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5001 002 0187 001, 5001 002 0187 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 6200 EUR, nodrošinājums ir 620 EUR. Izsole notiks 2018.gada 2.martā plkst.10.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 28.februārim, plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ozolu_39_eku_invent_lieta.pdf

ozolu_39_izsoles_noteikumi.pdf

ozolu_39_robplans_19990524.pdf

ozolu_39_zemesgr_20170127.pdf