Gulbenes novada dome rīko ceturto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 3” – 1, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0294, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0034 003 001, 51,5 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 515/3987 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 002 0034 003). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 900 EUR, nodrošinājums ir 90 EUR. Izsole notiks 2017.gada 2.martā plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 28.februārim, plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

skieneri_3_1_inventarizacija.pdf

skieneri_3_1_zemesgramata.pdf

skienri_3_1_izsoles_noteikumi.pdf