Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Stirniņas”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs kadastra numurs 5094 007 0048, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 007 0048, 2,11 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4500 EUR, nodrošinājums ir 450 EUR. Izsole notiks 2018.gada 2.martā plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 28.februārim, plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

stirninas_izsoles_noteikumi.pdf

stirninas_tirza_rob_sit_apgr_plani_20160906.pdf

stirninas_tirza_zemesgr_20161011.pdf