Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Viestura iela 29 – 5”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0025, kas sastāv no viena divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0276 001 005, 52,5 m2  platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 538/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 00276 001), kopīpašuma 538/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 00276 002), kopīpašuma 538/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 00276 003), kopīpašuma 538/3378 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5001 009 00276). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 500 EUR, nodrošinājums ir 50 EUR. Izsole notiks 2017.gada 2.martā plkst.11.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trim gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 28.februārim, plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

viestura_29_5_inventarizacija.pdf

viestura_29_5_izsoles_noteikumi.pdf

viestura_29_5_zemesgramata.pdf