Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas „Staļļi”, kadastra apzīmējums 5068 004 0130 012 un adrese “Staļļi”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, telpas Nr.10 un Nr.11 ar kopējo platību 96,4 m2, nomas izsole.

                Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē, „Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16.00 līdz 2018. gada 5. martam.

Izsoles norises laiks un vieta: 2018. gada 12. martā plkst.10.00 Litenes pagasta pārvaldē, „Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē, „Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, sekretārei līdz 2018. gada 5. marta plkst.16.00.

Litene_Stalli_izsoles_noteikumi.docx

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2018. gada 12. martā plkst. 10.00 Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – “Staļļi”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, nedzīvojamas ēkas ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0130 012 (telpu Nr.10 un Nr.11) nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – SIA ‘’Latvijas pusdārgakmeņi’’, reģistrācijas numurs 44103114896, juridiskā adrese: “Ainaži”, Litenes pagasta, Gulbenes novads, LV-4405.

Izsoles komisija NOLĒMA:

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – “Staļļi”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, nedzīvojamas ēkas ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0130 012 (telpu Nr.10 un Nr.11) par nosacīto nomas maksu 13,50 EUR (trīspadsmit euro 50 centi) (bez PVN)] mēnesī uz 5 gadiem iegūst SIA ‘’Latvijas pusdārgakmeņi’’, reģistrācijas numurs 44103114896, juridiskā adrese: “Ainaži”, Litenes pagasta, Gulbenes novads, LV-4405.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis –saimnieciskās darbības veikšana.