Gulbenes novada dome rīko ceturto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Čiekuriņi”, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 002 0614, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0614, 0,6932 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1400 EUR, nodrošinājums ir 140 EUR. Izsole notiks 2018.gada 4.aprīlī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 29.marta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

izsoles_noteikumi_ciekurini_stradi.pdf

zemesgramata_ciekurini_stradi.pdf

zemes_robezu_plani_ciekurini_stradi.pdf