Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Šķieneri 1” – 6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0308, kas sastāv no divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0034 004 027, 38,4 m2 platībā) un pie tā piederošām kopīpašuma 47/525 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5090 003 0034 004). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1350 EUR, nodrošinājums ir 135 EUR. Izsole notiks 2018.gada 4.aprīlī plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 29.marta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

inventarizacija_skieneri1_6.pdf

izsoles_noteikumi_skieneri_1_6_stradi.pdf

zemesgramata_skieneri1_6.pdf