Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.26, platība 13,2 m2, nomas izsole.

                Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2018.gada 10.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2018.gada 11.aprīlī plkst.10.00 Jaungulbenes pagasta pārvalde „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, sekretārei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2018.gada 10.aprīlim plkst.16:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2018.gada 11.aprīlī plkst. 10:00 Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.26, 13,2 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē bija pieteicis viens pretendents – fiziska persona Vita Jana, deklarētā dzīvesvieta: Bērzu iela 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma - nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0073 015 un adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.26, 13,2 m2 platībā par nosacīto nomas maksu 7,52 EUR (septiņi euro 52 cents) (bez PVN) mēnesī, uz 5 gadiem iegūst Vita Jana, deklarētā dzīvesvieta: Bērzu iela 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Nomas telpu iznomāšanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.