Paziņojums par izsoli

Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar adresi „Doktorāts”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads un kadastra apzīmējumu 5084 008 0189 005, nedzīvojamās telpas Nr.6 un Nr.7, kopējā platība 20,6 m2, nomas izsole.

Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldē „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2018.gada 10.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2018.gada 11.aprīlī plkst.10.00 Rankas pagasta pārvalde „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldē „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, sekretārei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2018.gada 10.aprīlim plkst.16:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Gulbenes novada dome informē, ka Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu „Ambulance”, ar adresi „Doktorāts”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5084 008 0189 005, par telpām Nr.6.,7. ar kopējo platību 20,6 m² nomas tiesību izsole notika 2018.gada11.aprīlī plkst.10.00 Rankas pagasta pārvaldes telpās „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads

Dalību izsolē bija pieteicis viens dalībnieks:

EVITA URBĀNE, reģistrācijas Nr. 12097512553 adrese: Raiņa iela 16, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125.

Gulbenes novada dome informē, ka Gulbenes novada domes nekustamo īpašumu - „Ambulance”, ar adresi „Doktorāts”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5084 008 0189 005, telpas Nr.6.7.,ar kopējo platību 20,6 m² nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem, par nosacītās nomas maksas apmēru 11,54 EUR (bez PVN) ( vienpadsmit euro un 54 centi) mēnesī, iegūst EVITA URBĀNE, reģistrācijas Nr. 12097512553 adrese: Raiņa iela 16, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV 4125.