Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Saules 6” – 7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5044 512 0014, kas sastāv no dzīvojamās mājas dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0253 007 001, 154,6 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena 1200 EUR, drošības nauda 120 EUR. Izsole notiks 2018.gada 9.maijā plkst.10.40 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābelu ielā 2, Gulbene, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 3.maijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

saules_6_7_belava_izsoles_noteikumi.pdf

saules_6_7_belava_tehniska_inventarizacija.pdf

saules_6_7_belava_zemesgramata.pdf