Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Vidus iela 54” – 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0565, kas sastāv no viena divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0084 001 002, 37,6 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 376/2389 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 006 0084 001), kopīpašuma 376/2389 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 006 0084 002), kopīpašuma 376/2389 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 006 0084 003), kopīpašuma 376/2389 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5001 006 0084). Izsolāmās mantas nosacītā cena 1000 EUR, drošības nauda 100 EUR. Izsole notiks 2018.gada 9.maijā plkst.10.20 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābelu ielā 2, Gulbene, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 3.maijam, plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

vidus_54_2_gulbene_izsoles_noteikumi.pdf

vidus_54_2_gulbene_tehniska_inventarizacija.pdf

vidus_54_2_gulbene_zemesgramata.pdf