Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Aptiekas”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5052 003 0039, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0039, 0,3 ha platībā, un ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5052 003 0039 001, 5052 003 0039 003 un 5052 003 0039 004. Izsolāmās mantas nosacītā cena 6000 EUR, drošības nauda 600 EUR. Izsole notiks 2018.gada 9.maijā plkst.10.00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābelu ielā 2, Gulbene, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 3.maijam, plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

aptiekas_druviena_izsoles_noteikumi.pdf

aptiekas_inventarizacija_druviena.pdf

aptiekas_robezu_plans_druviena.pdf

aptiekas_zemesgramata_druviena.pdf