Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ausekļa iela 9A”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 009 0160, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0160, 0,1018 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena 2400 EUR, drošības nauda 240 EUR. Izsole notiks 2018.gada 9.maijā plkst.11.00 Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Nosolītā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābelu ielā 2, Gulbene, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 3.maijam, plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ausekla_9A_gulbene_izsoles_noteikumi.pdf

ausekla_9A_gulbene_rob_plani.pdf

ausekla_9A_gulbene_zemesgramata.pdf