Gulbenes novada dome rīko nomas tiesību izsoli Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Druvienas pagasta centrs”, kadastra numurs 5052 003 0113, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0113, daļai, 4,0 ha platībā.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0113, daļas, 4,0 ha platībā, nomas tiesību izsoles sākumcena noteikta 39,65 EUR (trīsdesmit deviņi euro sešdesmit pieci centi) (bez PVN) gadā.

Pieteikums par piedalīšanos nomas tiesību izsolē iesniedzams Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldē līdz 2018.gada 18.aprīlim plkst. 15.00.

Zemes nomas tiesību izsole notiks 2018.gada 19.aprīlī plkst. 11.00 Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes telpās, adrese “Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads.

Izsole_noteikumi.pdf

 

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu

2018.gada 19.aprīlī Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldē notika  Gulbenes novada domes tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Druvienas pagasta centrs”, kadastra numurs 5052 003 0113, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0113, daļas 4,0 ha platībā nomas tiesību izsole. Izsolē piedalījās 4 dalībnieki. Nomas tiesības tiek piešķirtas SIA “Agro Druva” , reģistrācijas numurs 44103103816, uz 5 gadiem par  zemes nomas maksu 689,65 EUR (seši simti astoņdesmit deviņi euro 65 centi) gadā bez PVN.

Paziņojums par līguma noslēgšanu

2018.gada 24.aprīlī Gulbenes novada dome noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. GND/9.7/18/393 ar SIA “Agro Druva”, reģistrācijas numurs 44103103816.