Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā “Ozolu iela 39”, kadastra numurs 5001 002 0187, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0187, 0,3135 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5001 002 0187 001, 5001 002 0187 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 5000 EUR, nodrošinājums ir 500 EUR. Izsole notiks 2018.gada 12.jūnijā plkst.1040 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 8.jūnija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ozolu_39_eku_invent_lieta

ozolu_39_robplans_19990524

ozolu_39_zemesgr_20170127

ozolu_iela_39_gulbene_izsoles noteikumi