Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagasta “Kantorkalns”, kadastra numurs 5044 007 0222, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 007 0222, 1,72 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2700 EUR, nodrošinājums ir 270 EUR. Izsole notiks 2018.gada 12.jūnijā plkst.1020 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 8.jūnija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

kantorkalns_belava_izsoles_noteikumi

zemes_robežu_plāns_kantorkalns

zemesgrāmata_kantorkalns_beļava