Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā “Ausekļa iela 9A”, kadastra numurs 5001 009 0160, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0160, 0,1018 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2200 EUR, nodrošinājums ir 220 EUR. Izsole notiks 2018.gada 11.jūlijā plkst. 10.40  Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

ausekla_9A_gulbene_izsoles_noteikumi

ausekla_9A_gulbene_rob_plani

ausekla_9A_gulbene_zemesgramata