Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētas “Dzelzceļa iela 16” - 3, kadastra numurs 5001 900 0450, kas sastāv no viena divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 001 0051 001 002, 62,8 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 645/1285 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 001 0051 001), kopīpašuma 645/1285 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 001 0051 009), kopīpašuma 645/1285 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 001 0051 010), kopīpašuma 645/1285 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 001 0051 011), kopīpašuma 645/1285 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5001 001 0051). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1600 EUR, nodrošinājums ir 160 EUR. Izsole notiks 2018.gada 10.jūlijā plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

dzelzcela_16_3_gulbene_izsoles_noteikumi

dzelzcela_16_3_gulbene_tehniska_inventarizacija

dzelzcela_16_3_gulbene_zemesgramata