Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagasta “Dzintari”, kadastra numurs 5090 505 0003, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5090 005 0041 001, 78,1 kv.m. platībā, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5090 005 0041 002, 256,9 kv.m. platībā, un kūts ar kadastra apzīmējumu 5090 005 0041 003, 93 kv.m. platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 800 EUR, nodrošinājums ir 80 EUR. Izsole notiks 2018.gada 11.jūlijā plkst. 10.00  Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

dzintari_stradi_izsoles_noteikumi

dzintari_stradi_tehniska_inventarizacija_

dzintari_stradi_zemesgrāmata