Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam  Beļavas pagasta “Grietas”, kadastra numurs 5044 006 0121, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 006 0080, 4,71 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 7500 EUR, nodrošinājums ir 750 EUR. Izsole notiks 2018.gada 11.jūlijā plkst. 11.20  Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

grietas_belava_izsoles_noteikumi

grietas_belava_meza_taksacija

grietas_belava_robplani

grietas_belava_zemesgramata