Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Lizuma pagasta “Stirnu pļavas”, kadastra numurs 5072 006 0491, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0577, 4,06 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 9500 EUR, nodrošinājums ir 950 EUR. Izsole notiks 2018.gada 11.jūlijā plkst. 10.20  Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

stirnu_plavas_izsoles_noteikumi

stirnu_plavas_lizums_plani

stirnu_plavas_zemesgramata