Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Druvienas pagasta “Vecstāmeri”, kadastra numurs 5052 001 0008, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5052 001 0066, 40,1 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 68 000 EUR, nodrošinājums ir 6800 EUR. Izsole notiks 2018.gada 10.jūlijā plkst. 11.20  Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

vecstameri_druviena_izsoles_noteikumi

vecstāmeri_druviena_zemes_robežu_plāni

vecstāmeri_druviena_zemesgrāmata

vecstāmeri_meža_apsaimniekošanas_plāns