Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagasta “Vienības iela 5” - 9, kadastra numurs 5044 900 0052, kas sastāv no dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5044 007 0206 001 009, 86,4 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 864/14003 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5044 007 0206 001, 864/14003 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 007 0206. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3100 EUR, nodrošinājums ir 310 EUR. Izsole notiks 2018.gada 10.jūlijā plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.jūlija plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

vienibas_5_9_belava_izsoles_noteikumi

vienibas_5_9_belava_tehniska_inventarizacija

vienibas_5_9_belava_zemesgramata