Gulbenes novada pašvaldība rīko atklāto mutisko nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Veczakari 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5060 002 0100, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5060 002 0100, 15,0 ha platībā. Iznomājamās zemes nosacītās nomas maksas apmērs 114,50 EUR (bez PVN) gadā. Izsole notiks 2018.gada 12.jūlijā plkst.10.00 Jaungulbenes pagasta pārvaldes telpās “Gulbītis”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, līdz 2018.gada 11.jūlijam, plkst.15.00, Jaungulbenes pagasta pārvaldē.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā Nr.LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Noteikumi

Pielikums

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2018.gada 12.jūlijā plkst. 10:00 Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Veczakari 1”, kadastra numurs 5060 002 0100, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5060 002 0100, 15,0 ha platībā, nomas tiesību izsole.

Dalību izsolē pieteica divi pretendenti – fiziska persona Dainis Vaniņš, deklarētā dzīvesvieta: “Slavītes”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 un fiziska persona Alvils Pētersons, deklarētā dzīvesvieta: “Liednieki”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Nomas tiesības uz Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Veczakari 1”, kadastra numurs 5060 002 0100, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5060 002 0100, 15,0 ha platībā par nosacīto nomas maksu 1214,50 EUR (viens tūkstotis divi simti četrpadsmit euro piecdesmit centi) (bez PVN) gadā, uz 5 gadiem iegūst Dainis Vaniņš, deklarētā dzīvesvieta: “Slavītes”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

Zemes iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.