Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā “Ozolu iela 39”, kadastra numurs 5001 002 0187, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0187, 0,3135 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5001 002 0187 001, 5001 002 0187 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2500 EUR, nodrošinājums ir 250 EUR. Izsole notiks 2018.gada 8.augustā plkst.1020 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.augusta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Inventarizācijas lieta

Noteikumi

Robežplāns

Zemesgrāmata