Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagasta “Svelberģis 3”, kadastra numurs 5044 012 0348, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 012 0348, 0,1119 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 880 EUR, nodrošinājums ir 88 EUR. Izsole notiks 2018.gada 8.augustā plkst.1000 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 6.augusta plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Noteikumi

Zemesgrāmata

Zemes robežu plāns