Gulbenes novada pašvaldība rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Beļavas pagasta “Rīti” - 2, kadastra numurs 5044 900 0092, kas sastāv no dzīvojamās mājas dzīvokļa, telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 5044 002 0229 001 002, 45,4 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 464/4027 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5044 002 0229 001), kopīpašuma 464/4027 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5044 002 0229 002), kopīpašuma 464/4027 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5044 002 0229). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 900 EUR, nodrošinājums ir 90 EUR. Izsole notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst.1020 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 5.oktobra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Noteikumi

Inventarizācija

Zemesgrāmata