Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagasta “Šķieneri 10” - 33, kadastra numurs 5090 900 0313, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0034 050 033, 54,6 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 534/35218 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0034 0050. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 3300 EUR, nodrošinājums ir 330 EUR. Izsole notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst.1040 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 5.oktobra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Noteikumi

Inventarizācija

Zemesgrāmata