Gulbenes novada pašvaldība rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Gulbenes pilsētā “Ausekļa iela 9A”, kadastra numurs 5001 009 0160, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0160, 0,1018 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1700 EUR, nodrošinājums ir 170 EUR. Izsole notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst.1100 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 5.oktobra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Noteikumi

Robežu plāni

Zemesgrāmata