Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stradu pagasta “Šķieneri 1” - 2, kadastra numurs 5090 900 0296, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, telpu grupas kadastra apzīmējums 5090 002 0034 002 002, 46,9 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 469/5250 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0034 002. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1300 EUR, nodrošinājums ir 130 EUR. Izsole notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst.1120 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 5.oktobra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

Noteikumi

Inventarizācija

Zemesgrāmata