Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Smilgas 1”, Litenes pagasts, kadastra numurs 5068 001 0110, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 001 0110, 2,1 ha platībā, tai skaitā 2,1 ha meža zemes. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 4 400 EUR, nodrošinājums ir 440 EUR. Izsole notiks 2018.gada 6.novembrī plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 2.novembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības kontā pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē: reģistrācijas Nr.90009116327, LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”.

Noteikumi

Robežu plāns

Taksācija

Zemesgrāmata