Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Upes Viesturi”, Litenes pagasts, kadastra numurs 5068 005 0158, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 005 0125, 1,52 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 1 550 EUR, nodrošinājums ir 155 EUR. Izsole notiks 2018.gada 6.novembrī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 2.novembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības kontā pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē: reģistrācijas Nr.90009116327, LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”.

Noteikumi

Ronežu plāni

Zemesgrāmata