Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Viesturi 5”, Litenes pagasts, kadastra numurs 5068 005 0105, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5068 005 0105, 8,5 ha platībā, un 5068 005 0162, 1,9 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 21 100 EUR, nodrošinājums ir 2 110 EUR. Izsole notiks 2018.gada 7.novembrī plkst.10.40 Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Pircējam ir saistošs 2017.gada 27.jūnijā starp Gulbenes novada pašvaldību un fizisku personu noslēgtais zemes nomas līgums Nr.LI/9.p.3/17/68. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.
Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 2.novembra plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāms izsolāmais īpašums.
Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada pašvaldības kontā pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē: reģistrācijas Nr.90009116327, LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”.

Noteikumi

Robežu plāni

Zemesgrāmata